Варна, бул. "Княз Борис I" 55 (+359) 52 480 005 info-402030@edu.mon.bg
Стара версия на сайта

Прием

Документи при записване:


Подготвени от кандидата:

  1. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование;
  2. Медицинско свидетелство - ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Е НУЖНО МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО, ЧЕ УЧЕНИКЪТ МОЖЕ ДА УПРАЖНЯВА ЖЕЛАНАТА ПРОФЕСИЯ!
Предоставени от Варненска търговска гимназия - бланки образци:
  1. Заявление за записване;
  2. Именник;
  3. Декларации.

БЕЛЕЖКА:

Балообразуващи оценки при кандидатстване - учебна 2023/2024:

- оценки по БЕЛ и МАТ от свидетелство за завършeно основно образование;

- удвоена оценка от НВО БЕЛ;

- удвоена оценка от НВО МАТ.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ

ДЕЙНОСТ

ДАТА и РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА

Записване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

до 04.07.2023 година

Работно време на комисията:

от 08:00 ч. до 16:00 ч.

обедна почивка: 12:00 ч. - 12:30 ч.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.от 13.07 до 14.07 включително.

Работно време на комисията:

от 08:30 ч. до 17:30 ч.

обедна почивка: 12:30 ч.-13:30 ч.


на 17.07  - работно време на комисията: от 8:30 до 16:00 часа

обедна почивка: 12:30 - 13:30Записване на приетите ученици на втори етап на класиранеот 20.07 до 21.07 включително.

Работно време на комисията:

от 08:30 ч. до 17:30 ч.

обедна почивка: 12.30 ч.-13.30 ч.


на 24.07 - работно време на комисията: от 8:30 до 16:00 часа обедна почивка: 12:30 - 13:30Записване на приетите ученици на трети етап на класиранена 01.08 - работно време на комисията: от 08:30ч. до 17:30ч.

обедна почивка: 12:30ч.-13:30ч.

на 02.08 - работно време на комисията: от 08:30ч. до 16:00ч.

обедна почивка: 12:30ч. -13:00ч.Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране


на 11.08 - работно време на комисията: от 8:30 ч.  до 17:30 ч.
обедна повика: 12:30 ч. до 13:30ч.

на 14.08 - работно време на комисията: от 8:30 ч. до 16:00 ч.
обедна почивка: от 12:30 ч. до 13:30 ч.
Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвърти етапавгуст 2023 година


ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!!! Документите ще се приемат в сградата на Варненска търговска гимназия, на адрес: бул. "Княз Борис I" № 55, етаж 1, кабинет №16

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ 

"ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ"


Специалността е създадена по Българо-австрийски образователен проект. Обучението по нея развива управленски знания и практическите умения на учениците. Те имат възможност да организират и отчитат фирмената дейност на съвременното предприятие чрез достиженията на новите информационни технологии. Учениците работят в Учебно-тренировъчна фирма,придобиват познания и умения за работа в предприятиe, за оформяне, попълване и осчетоводяване на необходимите документи по дейността му. Те могат да набират информация за пазара, да анализират финансовото състояние на фирмата, да ползват ефективно компютърна техника и програмни продукти. За учебната 2023/2024 година Варненска търговска гимназия ще приеме две паралелки по 26 ученика, съответно:

  • -  паралелка с разширено изучаване на Английски език;
  • -  паралелка с разширено изучаване на Немски език.

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА"

Учениците могат да получат компетенции в областта на съвременните информационни технологии, социално информационни платформи, пакети приложни програми свързани с обработката и анализа на първични данни. Компетенции свързани с ключови умения да анализират и изграждат бизнес информационни системи и компютърни мрежи, да разработват и поддържат Web приложения, електронна търговия, мрежи и др. За учебната 2023/2024 година Варненска търговска гимназия ще приеме две паралелки от по 26 ученика, с разширено изучаване на:

  • - паралелка с разширено изучаване на Английски език;
    • - паралелка с разширено изучаване на Немски език.


ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Обучаващите се получават специализирана подготовка в областта на публичните и корпоративните финанси, външно-търговските отношения, данъчната и митническата администрация, която дава възможност за реализация в сферата на митническите агенции и данъчната администрация. Учениците придобиват бизнес–умения и социална компетентност, умения за работа със съвременна офис–техника и ефективно ползване на компютри и програмни продукти. Те ще могат успешно да прилагат получените познанията по бизнес-чужд език, международно търговско право и международни плащания в митническата дейност, ще могат да осчетоводяват стопанските операции в митницата чрез използване на програмни продукти. За учебната 2023/2024 година Варненска търговска гимназия ще приеме една паралелка от 26 ученика, с разширено изучаване на Английски език.

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "ТЪРГОВИЯ" - ОБУЧЕНИЕ, ЧРЕЗ ТРУД!

Стопанска камара на Австрия продължава и през 2019 г. успешно стартиралия вече пилотен проект „Дуално обучение в България“ под надслов „Готов ли си да изучиш практиката?

За учебната 2023-2024 година Варненска търговска гимназия планира една паралелка по професията „Икономист“, специалност „Търговия“, след 7-ми клас със засилено изучаване на английски език в партньорство с фирмите: dm България, ЛИДЛ България, КАУФЛАНД България, METRO Кеш & Кери България, ДАЙХМАН-търговия с обувки ЕООД, Маймаркет ЕООД, BILLA и други местни и международни патньори.
Учениците от тези паралелки ще имат възможност в 11-ти и 12-ти клас успоредно с теоретичното си обучение да усвоят спецификите на дадената професия в реална работна среда във фирмите партньори. Паралелно с това те ще трупат трудов стаж и ще получават трудово възнаграждение за времето на практическото си обучение.
Обучението по теория и практика ще се осъществява по нови учебни планове и програми, изготвени от група експерти на гимназията и фирмите партньори, и одобрени от МОН, така че да отговарят на съвременните нужди на бизнеса и конкретната професия.

В края на обучението си, учениците, завършили дуална форма на обучение, ще получат освен свидетелство за придобита професионална квалификация трета степен – гарант за усвоени професионални компетентности, също така и диплома за завършено средно образование, което ще им позволи достъпа до висше учебно заведение.

РАБОТОДАТЕЛИТЕ НЕ ОБВЪРЗВАТ ОБУЧАВАНИТЕ УЧЕНИЦИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА РАБОТА СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ГИМНАЗИАЛНИЯ КУРС, НО ПРЕДЛАГАТ РАБОТНО МЯСТО ВЪВ ВОДЕЩИ В БРАНША ФИРМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА МОТИВИРАНИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ.


Фирмите-партньори в австрийски пилотен проект „Дуално обучение в България“ не стоят пасивно в очакване учениците от пилотните паралелки да станат в 11-ти клас, а още от 8-ми клас осъществяват ежемесечен контакт с тях, презентирайки своите компании и дейност, подготвяйки им редица изненади – организиране на нестандартно тематично откриване на учебната година, книга по случай Деня на народните будители, декориране на класната стая за Коледа, стипендии за отличен успех и др. С това компаниите, ангажирали се с практическото обучение на учениците от професионалните гимназии-партньори, искат да покажат, че за тях учениците от тези паралелки са специални и те ще инвестират средства и време, за да допринесат за качественото им образование и да ги превърнат във високо ценени професионалисти.

Целта на пилотния австрийски проект в България е да подпомогне осигуряването на по-качествено професионално образование в страната, на така необходимия квалифициран персонал за фирмите и новите инвеститори, също така да спомогне и за намаляване на младежката безработица в страната, която по данни на НСИ за 2015 г. е 21,6 %, а в Австрия в годините варира между 3-6 % при младежите, завършили дуална форма на обучение.

Приемът се осъществява без квоти за девойки и младежи.
ЗА УЧИЛИЩЕТО
ЕКИП
ЗА УЧЕНИКА
ПРОЕКТИ
ПАРТНЬОРИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
КАРТА НА САЙТАКОНТАКТИ

гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 55
(+359) 52 480 005
info-402030@edu.mon.bg
 

Харесайте нашата
Facebook страница!


Стара версия на сайта
Варненска Търговска Гимназия "Георги Стойков Раковски
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Линии за връзка при констатирани нарушения, свързани с нарушаването на Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни