Варна, бул. "Княз Борис I" 55 (+359) 52 480 005 info-402030@edu.mon.bg
Стара версия на сайта

Годишни планове и стратегии на развитие

    От 1904 година до ден днешен, в продължение на над 100 години, училището е авторитетен център на средното икономическо образование в Североизточна България. Като най-старо професионално учебно заведение на територията на региона, Варненска търговска гимназия “Г. С. Раковски” продължава да съхранява и развива традициите, свързани не само с подготовката на средни икономически кадри, но и с възпитанието им в контекста на универсалните морални ценности, социални норми и граждански добродетели. В продължение на повече от един век гимназията е със собствен облик, съчетаващ традициите и новаторството в професионалното икономическо образование. Нейната основна мисия като педагогическа институция се изразява чрез следните аспекти:
- поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес.
- поставяне фокуса върху развитието на личността на ученика.
- формиране на личности с развита емоционална и рационална интелигентност, с високо ниво на обща култура, с гражданско съзнание и поведение, които са способни на ефективна професионална и социална реализация;

- възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз, които са заложени в стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”. Може да се твърди, че основният структуроопределящ акцент в представяната мисия на училището през настоящата и следващите учебни години е да адаптира за нуждите на своята образователна система трите основни приоритета на стратегията:
- интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;
- устойчив растеж: насърчаване на екологична и конкурентоспособна икономика с ефективно използване на ресурсите и човешкия потенциал;
- приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване на отделните региони в ЕС;

    Мисията на Варненската търговска гимназия е и да осъществи своя принос за формирането на българското общество като „общество на знанието”, съгласно изискванията за развитие на Европейската общност и заложените приоритети в Националната стратегия на МОН за професионално образование и обучение.

    Развитието на заложените в училищното образование ключови компетентности като математическа и дигитална компетентност, чужди езици, предприемачество, умения за учене с оглед рамката на ЕС и в частност на Националната стратегия утвърдена от МОН, която ги дефинира като знания, умения и отношения не само във формалното (училищно) образование, но и в неформалното образование (извънкласни и извънучилищни инициативи) и самостоятелното учене (самообразование) има за цел да формира:

- Индивидуалността и креативните заложби на учениците, като млади хора с потенциал за непрекъснато личностното развитие;

- Гражданската мотивация на младите хора като личности, способни на активна социална и професионална изява с висока степен на адаптивност и мобилност спрямо потребностите на пазара на труда на територията на Европейската общност.

    Съвременната визия за ВТГ “Г. С. Раковски” се оформя чрез формулата авторитет, конкурентноспособност и традиции. В настоящето авторитетът й се гради не само на традициите, качеството на образованието и професионалната реализация, която получават нейните възпитаници, а и на тяхната социална ангажираност.

    Съвременната и визия предполага формирането на ценностна система у учениците, базирана на принципите на креативното мислене, емоционалната интелигентност, либералната демокрация, и универсалните нравствени добродетели, които могат да ги превърнат в граждани на България и ЕС. Педагогическата колегия е неделима част от „образа на гимназията през 21 век”, защото тя продължава да се утвърждава като екип от отлични професионалисти и личности, които имат съвременно мислене, способни да обучават и да възпитават учениците в дух на толерантност към хората и към човешкото достойнство.


0.01 MB изтегли
ГОДИШЕН ПЛАН на Варненска търговски гимназия "Георги Стойков Раковски" за учебна 2023/2024 година. 1.84 MB изтегли
Стратегия за развитие: 2021-2025 година 2.19 MB изтегли
Стратегия за развитие: 2016-2020 година 2.50 MB изтегли

ЗА УЧИЛИЩЕТО
ЕКИП
ЗА УЧЕНИКА
ПРОЕКТИ
ПАРТНЬОРИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
КАРТА НА САЙТАКОНТАКТИ

гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 55
(+359) 52 480 005
info-402030@edu.mon.bg
 

Харесайте нашата
Facebook страница!


Стара версия на сайта
Варненска Търговска Гимназия "Георги Стойков Раковски
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Линии за връзка при констатирани нарушения, свързани с нарушаването на Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни