Варна, бул. "Княз Борис I" 55 (+359) 52 480 005 info-402030@edu.mon.bg
Стара версия на сайта

Обучение

Дневна форма на обучение

В дневната форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, а за останалите форми /самостоятелна и индивидуална/ обучението се организира за отделен ученик.Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 7,30 ч. и 19,20 ч. в учебните дни. Редът и условията за приемане на ученици в дневна форма се определят при спазване на разпоредбите на Правилника на Гимназията, ЗАКОН за предучилищното и училищното образование, Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и техните изменения.

Различната икономическа конюнктура през годините е дала своя отпечатък върху многообразието от профили, по които се провежда обучението в училището. В най-новата история на гимназията то се осъществява в дневна форма по специалностите :

Специалност „Икономика и мениджмънт”
Специалността е създадена по Българо-австрийски образователен проект. Обучението по нея развива управленски знания и практическите умения на учениците. Те имат възможност да организират и отчитат фирмената дейност на съвременното предприятие чрез достиженията на новите информационни технологии. Учениците работят в Учебно-тренировъчна фирма,придобиват познания и умения за работа в предприятиe, за оформяне, попълване и осчетоводяване на необходимите документи по дейността му. Те могат да набират информация за пазара, да анализират финансовото състояние на фирмата, да ползват ефективно компютърна техника и програмни продукти.

Специалност "Икономическа информатика"
Учениците могат да получат компетенции в областта на съвременните информационни технологии, ключови умения да анализират и изграждат бизнес информационни системи и компютърни мрежи, да разработват и поддържат Web приложения и да администрират бази от данни , мрежи и др.

Специалност "Бизнес администрация"
Обучението позволява да се формират знания и умения за вземане на делови решения, комуникативни навици. Подготовката по специалността отчита конкретните условия на бизнеса у нас, което намира израз в изучаване и анализиране на делови ситуации, избор на управленски решения при различните условия и фактори на влияние и насочване на развитието на бизнеса към по-атрактивни и по-перспективни сектори на пазара. Съдържанието на учебните дисциплини отразява редица актуални проблеми на теорията и практиката на бизнеса. Обучаемият придобива знания и умения за работа като офис-мениджър . Може да участва в процеса на организационната, деловата и фирмената дейност като използва съвременни средства за комуникации.

Специалност "Търговия"
Обучаемите ще придобият специализирана подготовка в областта на търговията на дребно и едро. Учениците формират бизнес-умения за предлагане на оферти и продажба на стоки на производствени предприятия и други търговски дружества, за търговски проучвания, за получаване и актуализиране на информация за пазарни условия и наличие на конкурентни стоки и услуги, за определяне на цени и условия за кредитиране, уреждане на доставки. В специалността се формират задълбочени познания и висока квалификация по фундаментални и приложни аспекти на икономиката и управлението на търговския бизнес, свързани с разработването на конкурентни стратегии, проучването на вътрешните и международните пазари, анализ и управление на риска, информационните технологии в търговията, управлението на персонала, контролинг и др.

Специалност "Оперативно счетоводство"
Учениците придобиват основни знания в областта на икономиката, мениджмънта и счетоводството. Същите ще притежават умения за работа в счетоводния отдел на фирмата, а именно да водят текущо и приключват периодично дейността на фирмите в съответствие със законодателсвото у нас, да отчитат дейността на предприятието, като работят със счетоводен програмен продукт, да оформят, попълват и осчетоводяват всички документи, необходими за осъществяване дейността на предприятието, да анализират финансовото състояние на фирмата.

Специалност "Митническа и данъчна администрация"
Обучаващите се получават специализирана подготовка в областта на публичните и корпоративните финанси, външно-търговските отношения, данъчната и митническата администрация, която дава възможност за реализация в сферата на митническите агенции и данъчната администрация. Учениците придобиват бизнес–умения и социална компетентност, умения за работа със съвременна офис–техника и ефективно ползване на компютри и програмни продукти. Те ще могат успешно да прилагат получените познанията по бизнес-чужд език, международно търговско право и международни плащания в митническата дейност, ще могат да осчетоводяват стопанските операции в митницата чрез използване на програмни продукти.

След успешно полагане на Държавните квалификационни изпити по теория и практика на специалността завършващите ВТГ „Г.С.Раковски” получават втора, трета или четвърта квалификационна степен.

Alexander Woods

Самостоятелна форма на обучение


Учебно-възпитателният процес в училището се организира в следните форми на обучение:
- дневна;
- самостоятелна;
- индивидуална, гласувана на ПС
Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебните предмети съгласно действащите учебни планове.
Самостоятелната форма на обучение се организира за:
- ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
- ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;
- ученици с изявени дарби;
- лица, навършили 16 години.
Учениците от самостоятелна форма на обучение полагат изпити за определен клас по всички предмети в три сесии - ноември, март и април.
Изпитите за самостоятелна форма на обучение през учебната година се провеждат в три редовни и две поправителни сесии.
Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището
Обучението на учениците от самостоятелна форма на обучение следва съответния учебен план според професията. Изпитите се провеждат за всеки клас поотделно за всички предмети за цялата учебна година. Оценката от изпита е годишна оценка по предмета. Оценката съдържа качествен и количествен показател по изискванията на чл. 9, ал 1 от Наредба 11 /01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
До 20 учебни дни преди всяка изпитна сесия ученикът в самостоятелна форма на обучение подава заявление до директора, в което посочва изпитите, на които желае да бъде допуснат.
СФО се организира в последователни класове. За лицата по чл.30 ал. 2, т. 4 (лица, навършили 16 години. ) по решение на директора на училището се допуска обучение за завършване на два класа в една година. Лицата полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.
Учениците, които следва да се обучават в самостоятелна форма на обучение подават писмено заявление до директора на училището преди началото учебна година.
Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището с изключение на учениците по чл.54 ал. 2, от ПДУ /ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието/.
На учениците, подали заявление до директора за обучение в СФО се издава заповед за обучение и се вписва в Списък образец №1 на училището за съответната учебна година. На същите се изготвя личен картон за СФО.
Ученици, навършили 16 годишна възраст и желаещи да променят формата си на обучение от дневна или дуална форма в самостоятелна, подават писмено заявление до директора на училището през цялата учебна година.
Ученици, които се обучават в дневна, дуална и самостоятелна форма на обучение могат да променят формата си на обучение в началото на учебната година. Промяна на формата на обучение се допуска по време на учебните занятия, когато се преминава от дневна и дуална форма в самостоятелна форма на обучение. За промяна формата на обучение Директора издава заповед.
Ученик, подал заявление и записан в самостоятелна форма на обучение за съответната учебна година, но не подавал заявление за явяване на изпити за съответната сесия не се допуска до изпити
Учениците, които в рамките на сесиите през учебната година не са се явили на нито един изпит и не са подали заявление да продължат обучението си през следващата учебна година, се считат за отпаднали, заличават се от електронния регистър на училището и нямат право да продължат обучението си.
Ученик, успешно завършил учебен срок по учебни предмети, които се изучават само в рамките на този срок, и преминали в СФО, не плагат изпити по учебен предмет/учебни предмети
Завършването на клас и на степен на образование, както и за придобиване на професионална квалификация в различните форми на обучение (дневна и самостоятелна) се удостоверява с едни и същи по вид документи съгласно държавното образователно изискване за документи за системата на народната просвета, които дават равни права на завършилите.

Ред и условия за приемане на ученици в самостоятелна форма на обучение

- Подаване на заявление до директора на Гимназията с приложено копие от документ за успешно завършен предходен клас.
- Разглеждане на заявлението: на ПС – за ученици под 16-годишна възраст; от директора – за ученици, навършили 16-годишна възраст.
- Издаване на заповед за приемане на ученика в самостоятелна форма на обучение; издаване на заповед за определяне на училищни комисии за организация и провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, в която са разписани задълженията на комисиите. Прилага се и утвърден от директора график.
- Оповестяване на графика на определеното в заповедта място в Гимназията за информация на учениците; предоставяне на учениците на конспекти на учебното съдържание по съответните учебни предмети; изготвяне на изпитни билети по конспектите и на критерии за оценяване и одобряването им от директора; изготвяне на протоколи за дежурство при провеждане на писмен изпит.
- Оценяване на изпитните работи и вписване на аргументирана рецензия, подписана от двамата оценители; изготвяне на протоколи за резултатите от изпитите; вписване на резултатите от изпитите в съответната училищна документация.
- Издаване на удостоверение за завършен клас.

Необходими документи:

- Заявление до Директора /по образец/, се входира в срок до 14.09 на съответната година / по образец в раздел Документи/
- Удостоверение за завършен клас;
- Снимки 2 броя /за учениците от 9-12 клас/ ;
- Учебната година започва на 15.09. и приключва на 14.09.следващата година.

Ученик, който не е подал заявление, че желае да продължи обучението си в съответната учебна година се счита за преустановил обучението си по собствено желание.

Индивидуална форма на обучение


Индивидуална форма на обучение се организира за:

1.ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 30 последователни учебни дни;

2.за даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причинижелаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.

В случаите по т.1 училището може да организира индивидуално обучение в домашни условия въз основа на медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия, като осигурява от 8 до 12 часа учебни часа седмично. Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, утвърден от директора на училището. Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Ред и условия за приемане на ученици в индивидуална форма на обучение:

1. Подаване на заявление до Директора с приложено копие от документ за успешно завършен предходен клас, медицински документи, удостоверяващи заболяването;

2. Разглеждане на заявлението на ПС;

3. Издаване на заповед за приемане на ученика в индивидуална форма на обучение;

4. Изготвяне, съгласуване с родителите и утвърждаване от Директора на индивидуален план за обучение;

5. Изготвяне на седмично разписание на часовете;

6. Текущи изпитвания – ритмично, при съобразяване със здравословното състояние;

7. Издаване на удостоверение за завършен клас.

Дуална система на обучение

Обучението чрез работа (дуална система на обучение) e специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, което се организира въз основа на партньорство, включително въз основа на договор между един или няколко работодатели и институция в системата на професионалното образование и обучение. 

Обучението чрез работа (дуална система на обучение) включва: 

 1. практическо обучение в реална работна среда, и 

 2. обучение в образователна институция. 

 Дуалното образование залага в учебните програми както стандартната теоретична подготовка, така и задължителен стаж в дадено предприятие в зависимост от специалността. Предимствата на такава форма на обучение са много, особено за самите ученици, които освен че получават заплащане (обикновено между една трета и половината от обичайната заплата), придобиват и практически опит по време на обучението си. В резултат на това те излизат подготвени на пазара на труда. Теоретичното обучението в образователната институция се провежда от VII до XII клас като практическото обучение в реална работна среда на ученици в XI и XII клас започва се осъществява през цялата учебна година по график. Графикът за разпределение на учебното време се разработва съвместно и се утвърждава от работодателя/ите и директора на образователната институцията. 

 Обучението чрез работа (дуална система на обучение) в училищното професионално образование и обучение се провежда по типови учебни планове, разработени въз основа на рамковите учебни планове за професионално образование (виж раздел ЗА УЧЕНИКА/УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ/ТЪРГОВИЯ).

Обучаваният при обучение чрез работа: 

1. сключва договор с работодател по чл. 230, ал. 1 КТ;

2. посещава редовно учебните занятия в институцията по чл. 2; 

3. спазва вътрешните правила на предприятието за провеждане на практическото обучение в реална работна среда; 

4. изпълнява качествено и в срок поставените в процеса на обучение задачи; 

5. вписва в дневника за практическото обучение данни и го предоставя на наставника за проверка и заверка; 

6. използва ефективно предоставените ресурси – машини, материали, енергия, др.; 

7. придобива професионални знания, умения и компетентности в съответствие с Държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията. 

Завършването на професионалното обучение чрез работа (дуална система на обучение) се извършва чрез полагане на държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация, който се провежда по национална изпитна програма за придобиване на съответните степени на професионална квалификация за съответната професия.


ЗА УЧИЛИЩЕТО
ЕКИП
ЗА УЧЕНИКА
ПРОЕКТИ
ПАРТНЬОРИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
КАРТА НА САЙТАКОНТАКТИ

гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 55
(+359) 52 480 005
info-402030@edu.mon.bg
 

Харесайте нашата
Facebook страница!


Стара версия на сайта
Варненска Търговска Гимназия "Георги Стойков Раковски
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Линии за връзка при констатирани нарушения, свързани с нарушаването на Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни