Варна, бул. "Княз Борис I" 55 (+359) 52 480 005 info-402030@edu.mon.bg
Стара версия на сайта

Лични данни

Обща информация

ВТГ „Г.С.РАКОВСКИ“ ВАРНА осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation), Закона за защита на личните данни, както и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни. Настоящото Уведомление за поверително третиране на личните данни на физическите лица съдържа задължителната информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни и за правата на субектите във връзка със защитата на техните лични данни. ВТГ „Г.С.РАКОВСКИ“ ВАРНА спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • събиране за конкретни, изрично указани и легитимни цели;
 • свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на срока на съхранение, с оглед постигане на целите;
 • обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Категории лични данни, които обработваме


Нашата Политика за защита на личните данни урежда използването и съхранението на Вашите данни. Можете да видите нашата Политика за защита на личните данни тук, както и в наш офис намиращ се в България, област Варна, Гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ №55.

ВТГ „Г.С.РАКОВСКИ“ ВАРНА е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните), ни предоставяте. Ние събираме от Вас следните видове лични данни:

 • Категория Лични Данни на служители:

Това са Лични данни на служители (Имена, ЕГН, пол и възраст, копия на документи за самоличност, медицински документи, телефонни номера, локация, образователна степен, професионална биография, семейно положение, националност, данни от кредитни карти, финансово състояние, мейл адреси, адрес за кореспонденция, адрес по местоживеене, здравни декларации, медицински документи, бизнес контактна информация)

 • Категория  Лични Данни на ученици и родители:

Това са Лични данни на ученици и родители(имена, документи за самоличност, мейл адреси, телефонни номера, локация, контактна информация).

 • Категория Лични Данни на кандидати за работа:
 • Това са Лични данни на кандидати за работа (Имена, ЕГН, пол и възраст, копия на документи за самоличност, медицински документи, телефонни номера, локация, образователна степен, професионална биография, семейно положение, националност, мейл адреси, адрес за кореспонденция, адрес по местоживеене, здравни декларации, медицински документи, бизнес контактна информация)
 • Категория Чувствителни Лични Данни:
 • Това са Лични данни на лица, пряко или косвено свързани с пол, възраст, вероизповедание, здравословно състояние, психическо здраве, визуализации, снимки, лицево разпознаване и/или друга чувствителна информация касаещи културно масови и други дейности залегнали в учебния процес и дейности в изпълнение на Министерство на Образованието и Науката, и изискванията на ЗППУО.


 • Категория Биометрични Лични Данни:

Това са лични дани на лица, пряко или косвено свързани с информация за ръст, тегло, характерни белези и др., касаещи учебен процес и изпълняване на задължителни по закон действия свързани с учебния процес и дейности в изпълнение на Министерство на Образованието и Науката, и изискванията на ЗППУО.

 • Категория Лични Данни на посетители:

Това са лични данни на лица, посетители на нашето училище, като събирането и записването на тези данни се извършва от служители, осигуряващи пропускателния режим. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на училището и контрол на достъпа. Достъп до данните имат определени служители в рамките на изпълняваните от тях служебни задължения. Събраните данни се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон, например на публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност.

 • Категория Лични Данни на Лица в системата на образованието:

Това са лични данни на лица, валидирали компетентности, родители/настойници на деца/ученици в системата на образованието, оценители, дарители, членове на обществени съвети и др. Събраните данни се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон, например на публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност.

 • Категория Лични Данни на контрагенти и партньори:

Това са лични данни на физически лица, за изпълнение на договорите, които се сключват по смисъла на Закона за задълженията и договорите, Закона за обществените поръчки, Търговския закон и т.н. Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в специален закон.

 • Специални/чувствителни данни:

Това са лични данни свързани със здравословното състояние субектите и/или в частност на служителите.


Внимание: формата за контакти, налична на страницата на гимназията не събира и обработва лични данни. Предоставената от Вас информация служи за изпращане на имейл като съобщение, директно от страницата на Гимназията. Процедурата е идентична с изпращане на имейл от Вашия личен/служебен имейл. Информацията не се събира, обработва и съхранява от Гимназията, в качеството й на администратор на лични данни.

Цели за обработка

 Личните Ви данни са ни необходими, за следните цели:

 • Причина за събиране на Категория  Лични Данни на служители:
 • - с цел сключване на трудов договор;
 • - с цел обслужване на дейностите по обслужване на информацията на служителя в НОИ, с цел НАП, НЗОК, служба по трудова медицина;
 • - с цел изпълнение на изискванията на МОН и ЗППУО;
 • - с цел обслужване на дейностите по обслужване на информацията на служителя в Инспекция по труда, Национална сигурност, Съдебната система;
 • - други задължителни по закон действия;
 • Причина за събиране на Категория  Лични Данни на ученици и родители:
 • - с цел обработка на документи;
 • - с цел водене на информационни регистри, дневници и др.;
 • - с цел водене на национална информационна система за образованието;
 • - с цел професионална консултация и провеждани форми на обучение;
 • - с цел ползване при организация на учебния процес;
 • - с цел подготовка на учебни пособия и документи;
 • - с цел издаване на свидетелства за положени изпити и завършено образование;
 • - с цел плащания;
 • - с цел провеждането на държавната политика в областта на образованието;
 • - други задължителни по закон действия;
 • Причина за събиране/обработка на Категория  Лични Данни на кандидати за работа:
 • - с цел подбор на персонал;
 • - с цел предварителна проверка на пригодност за позицията, за която кандидатства;
 • - с цел сключване на трудов договор;
 • - други задължителни по закон действия;
 • Причина за събиране/обработка на Категория Чувствителни Лични Данни:
 • - с цел провеждането на държавната политика в областта на образованието с цел изпълнение на законовите разпоредби и нормативната уредба;
 • Причина за събиране/обработка на Категория Биометрични Лични Данни:
 • - с цел провеждането на държавната политика в областта на образованието;
 • - с цел изпълнение на законовите разпоредби и нормативната уредба
 • Причина за събиране/обработка на Категория Лични Данни на посетители:
 • - с цел повишаване нивото на сигурност и спазване на правилника на училището;
 • - с цел провеждането на държавната политика в областта на образованието;
 • - с цел изпълнение на законовите разпоредби и нормативната уредба
 • Причина за събиране/обработка на Категория Лични Данни на Лица в системата на образованието:
 • - с цел провеждането на държавната политика в областта на образованието;
 • - с цел изпълнение на законовите разпоредби и нормативната уредба;
 • Причина за събиране/обработка на Категория Лични Данни на контрагенти и партньори:
 • - с цел проверка и оценка на поставените критерии за подбор на кандидатите„
 • - с цел сключване и изпълнение на договори„
 • Причина за събиране на Категория Специални/чувствителни данни:
 • - обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;
 • - обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;
 • - обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се - разкриват данните;
 • - обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.
 • Личните Ви данни се обработват в ВТГ "Г.С.Раковски" в административния отдел намиращ се в България, област Варна, гр.Варна бул. "Княз Борис 1" №55. Хостингът и съхранението на Вашите данни се извършва в място на съхраните на посочения адрес. Трети страни нямат достъп до личинките Ви данни, освен ако не съществува специфично  законово изискване.

Срок на съхранение на данните

Съгласно законите на Република България, ние сме задължени да съхраняваме вашите документи за определен период и при съответни правила, в съответствие с нашата Политика за съхранение на данни и График за съхранение на данни. След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, ще бъдат необратимо унищожени. Всички лични данни, съхранявани от нас за известия за маркетинг и актуализиране на услугата, ще се съхраняват от нас до момента, в който ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация. В случаите на извънредна ситуация, настъпила пандемична обстановка и други обстоятелства, които налагат извънредна обработка на лични данни, налице е задължението в момента, в който сме изчерпали целта, за която е събрана информацията, т.е. предотвратяване, ограничаване и прекратяване на извънредната ситуация, да унищожим допълнително събраната информация - било чрез въпросници или чрез устройства за мерене на температура и други предприети действия. Можете да се запознаете с Правила за запазване на данни на сайта на ВТГ „Г.С.РАКОВСКИ“ ВАРНА: https://www.vtg-rakovski.eu/ за повече информация, относно графика за запазване на личните данни.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • - имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ВТГ „Г.С.РАКОВСКИ“ ВАРНА и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • - имате право да поискате ВТГ „Г.С.РАКОВСКИ“ ВАРНА личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • - имате право да поискате от ВТГ „Г.С.РАКОВСКИ“ ВАРНА да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • - имате право да поискате от ВТГ „Г.С.РАКОВСКИ“ ВАРНА личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • - личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • - когато сте оттеглил своето съгласие;
 • - когато сте възразил срещу обработването,
 • - когато обработването е незаконосъобразно;
 • - когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на

информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • - при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • - за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на

задача от обществен интерес,

 • - при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в

случай, че сте орган на власт);

 • - по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • - за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;
 • - за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • - имате право да поискате от ВТГ „Г.С.РАКОВСКИ“ ВАРНА, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • - имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • - имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (не поискани рекламни съобщения);
 • - имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • - при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Право на възражение

Ако смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация, да я поправите или да я изтриете. Моля, свържете се с нас чрез Формуляр за Заявка за Достъп до данни на Физически лица, изпратен до централен офис на адрес: България, област Варна, Гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ №55.

Ако смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация, да я поправите или да я изтриете. Моля, свържете се с нас чрез Формуляр за Заявка за Достъп до данни на Физически лица, изпратен до централен офис на адрес: България, област Варна, Гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ №55.

В случай, че искате да подадете оплакване от начина, по който сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се с нас на имейл адрес: dpo@vtg-rakovski.eu или в писмена форма на адрес: България, област Варна, Гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ №55. Нашето ДЛЗД ще разгледа жалбата Ви и ще положи всички възможни усилия, за да разреши въпроса.

Ако и след това смятате, че Вашите лични данни не са били обработени по законосъобразен начин, можете да се свържете с Комисия за защита на личните данни и да подадете жалба до тях. Надзорен орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg

Директор

Жечка Георгиева


ЗА УЧИЛИЩЕТО
ЕКИП
ЗА УЧЕНИКА
ПРОЕКТИ
ПАРТНЬОРИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
КАРТА НА САЙТАКОНТАКТИ

гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 55
(+359) 52 480 005
info-402030@edu.mon.bg
 

Харесайте нашата
Facebook страница!


Стара версия на сайта
Варненска Търговска Гимназия "Георги Стойков Раковски
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Линии за връзка при констатирани нарушения, свързани с нарушаването на Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни