Варна, бул. "Княз Борис I" 55 (+359) 52 480 005 info-402030@edu.mon.bg
Стара версия на сайта

Стипендии


Видове стипендии и условия за тяхното получаване

1. Стипендия за отличен успех (получава се до края на съответния учебен срок)
- Успех най-малко отличен 5,50 и и 86 точки /средно аритметичен резултат от оценки НВО - при кандидатстване в осми клас, първи срок/
( І срок – годишен успех за предходната учебна година; ІІ срок – успех за І срок на текущата учебна година);

- Заявление-декларация по образец /виж секция Документи/ и служебна бележка удостоверяваща банковата сметка.

2. Стипендия по здравословни причини
(получава се целогодишно) - без условие за успех и доход:

- Заявление-декларация по образец /виж секция Документи/ и служебна бележка удостоверяваща банковата сметка;
- Актуално решение на ТЕЛК.

3. Стипендия за ученици с един родител
(получава се целогодишно) - не се прилага критерии за доход, но се изисква успех от предходен срок/година -  най-малко 4.50 

- Заявление-декларация по образец /виж секция Документи/ и служебна бележка удостоверяваща банковата сметка;
- Декларация образец 1 - от родителя/настойнсредно аритметичен резултат от оценки НВОика;
- Смъртен акт.

4. Социална стипендия
(получава се до края на съответния учебен срок)

- Успех най-малко мн.добър 4,50 
(І срок – годишен успех за предходната учебна година; ІІ срок – успех за І срок на текущата учебна година)

- Заявление-декларация по образец /виж секция Документи/- проверена и подписана от класния ръководител и служебна бележка удостоверяваща банковата сметка;
- Декларация образец 1 - от родителя/настойника;
- Служебни бележки за доходи на родителите за 6 месеца (за І срок – от април до септември; за ІІ срок – от август до януари)
- При безработни родители – служебна бележка от Бюро по труда
- При разведени родители – решение от съда за присъдена издръжка
- Служебна бележка от Дирекция “Социално подпомагане” за получени детски добавки
- При самотна майка – служебна бележка за доход за последните 6 месеца (за І срок – от април до септември; за ІІ срок – от август до януари)

5. Стипенди при дуална форма на обучение
(получава се до края на съответния учебен срок)


- Заявление-декларация по образец /виж секция Документи/ и служебна бележка удостоверяваща банковата сметка.

Забележка:

Право на стипендия имат ученици завършили основно образование
Един ученик има право да получава само един вид стипендия. Ученици с отпуснати стипендии на основание ТЕЛК и един родител, при условие, че имат отличен успех имат право да получават и половин стипендия за отличен успех.
Всички ученици, които ще получават стипендия в календарната година, трябва да имат открити банкови сметки на тяхно име и да предоставят актуално удостоверение от банката с номера на банковата сметка!

БЛАНКИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ СА ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ В РАЗДЕЛ ДОКУМЕНТИ/ОБРАЗЦИ НА ДОКУМНЕНТИ

СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА 
В съответствие с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 от 21 декември 2017 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и представено предложение от Комисията за стипендии, са планирани за разпределяне следните размери на стипендии:

 за постигнати високи резултати в образователния процес;
- за успех 6,00 - в размер на 60 лв.
- за успех 5.50 - 5.99 - в размер на 50 лв.

 за подпомагане на ученици, чиито семейства са финансово затруднени - в размер на 30 лв.

 за ученици без родители - в размер на 40 лв.

 за ученици с ТЕЛК - в размер на 40 лв.

 за ученици в дуална форма на обучение - в размер на 30 лв.

Посочените суми по отделните квоти могат да претърпят промяна. Окончателният размер на стипендиите ще бъде утвърден със Заповед на директора, с която ще бъдат определени класираните стипендианти.


ЗА УЧИЛИЩЕТО
ЕКИП
ЗА УЧЕНИКА
ПРОЕКТИ
ПАРТНЬОРИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
КАРТА НА САЙТАКОНТАКТИ

гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 55
(+359) 52 480 005
info-402030@edu.mon.bg
 

Харесайте нашата
Facebook страница!


Стара версия на сайта
Варненска Търговска Гимназия "Георги Стойков Раковски
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Линии за връзка при констатирани нарушения, свързани с нарушаването на Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни