Варна, бул. "Княз Борис I" 55 (+359) 52 480 005 vtg.gsr@gmail.com
Стара версия на сайта

Стипендии


Видове стипендии и условия за тяхното получаване

1. Стипендия за отличен успех (получава се до края на съответния учебен срок)
- Успех най-малко отличен 5,50
( І срок – годишен успех за предходната учебна година; ІІ срок – успех за І срок на текущата учебна година);

- Заявление-декларация по образец /виж секция Документи/ и служебна бележка удостоверяваща банковата сметка.

2. Стипендия по здравословни причини
(получава се целогодишно) - без условие за успех и доход:

- Заявление-декларация по образец /виж секция Документи/ и служебна бележка удостоверяваща банковата сметка;
- Актуално решение на ТЕЛК.

3. Стипендия за ученици с един родител
(получава се целогодишно) - не се прилага критерии за доход, но се изисква успех от предходен срок/година -  най-малко 4.50 

- Заявление-декларация по образец /виж секция Документи/ и служебна бележка удостоверяваща банковата сметка;
- Декларация образец 1 - от родителя/настойника;
- Смъртен акт.

4. Социална стипендия
(получава се до края на съответния учебен срок)

- Успех най-малко мн.добър 4,50
(І срок – годишен успех за предходната учебна година; ІІ срок – успех за І срок на текущата учебна година)

- Заявление-декларация по образец /виж секция Документи/- проверена и подписана от класния ръководител и служебна бележка удостоверяваща банковата сметка;
- Декларация образец 1 - от родителя/настойника;
- Служебни бележки за доходи на родителите за 6 месеца (за І срок – от април до септември; за ІІ срок – от август до януари)
- При безработни родители – служебна бележка от Бюро по труда
- При разведени родители – решение от съда за присъдена издръжка
- Служебна бележка от Дирекция “Социално подпомагане” за получени детски добавки
- При самотна майка – служебна бележка за доход за последните 6 месеца (за І срок – от април до септември; за ІІ срок – от август до януари)

5. Стипенди при дуална форма на обучение
(получава се до края на съответния учебен срок)


- Заявление-декларация по образец /виж секция Документи/ и служебна бележка удостоверяваща банковата сметка.

Забележка:

Право на стипендия имат ученици завършили основно образование
Един ученик има право да получава само един вид стипендия. Ученици с отпуснати стипендии на основание ТЕЛК и един родител, при условие, че имат отличен успех имат право да получават и половин стипендия за отличен успех.
Всички ученици, които ще получават стипендия в календарната година, трябва да имат открити банкови сметки на тяхно име и да предоставят актуално удостоверение от банката с номера на банковата сметка!

БЛАНКИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ СА ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ В РАЗДЕЛ ДОКУМЕНТИ/ОБРАЗЦИ НА ДОКУМНЕНТИ

СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА - втори
В съответствие с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 от 21 декември 2017 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и на основание на Заповед на Директора, средствата определени за стипендиантите са:

 за постигнати високи резултати в образователния процес;
- за успех 6,00 - в размер на ...... лв.
- за успех 5.50 - 5.99 - в размер на ..... лв.

 за подпомагане на ученици, чиито семейства са финансово затруднени - в размер на ...... лв.

 за ученици без родители - в размер на ..... лв.

 за ученици с ТЕЛК - в размер на ...... лв.

 за ученици в дуална форма на обучение - в размер на ........ лв.ЗА УЧИЛИЩЕТО
ЕКИП
ЗА УЧЕНИКА
ПРОЕКТИ
ПАРТНЬОРИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
КАРТА НА САЙТАКОНТАКТИ

гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 55
(+359) 52 480 005
vtg.gsr@gmail.com
 

Харесайте нашата
Facebook страница!


Стара версия на сайта
Варненска Търговска Гимназия "Георги Стойков Раковски
2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Линии за връзка при констатирани нарушения, свързани с нарушаването на Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни