Варна, бул. "Княз Борис I" 55 (+359) 52 480 005 info-402030@edu.mon.bg
Стара версия на сайта

За ученици в СФО

Важни акценти, дати и графици

самостоятелна и индивиудална форма на обучение

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма , при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно училищния учебен план.

Самостоятелната форма на обучение се организира за:

- ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение;
- за даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на Педагогическия съвет;
- лица, навършили 16-годишна възраст;


При тази процедура е важно да се отбележи, че преминаването от дневна в самостоятелната форма на обучение става при наличието на определени условия и не трябва да се съпоставя с процедурата по налагане на наказание на учениците ”преместване от дневна форма в самостоятелната форма на обучение”.

Индивидуална форма на обучение се организира за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;

Знанията и уменията на учениците се оценяват чрез изпити.

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Осъществяване на процедурата

За преминаване от дневна в самостоятелната форма на обучение:

Първата стъпка, която трябва да се предприеме е да се заяви желание пред директора на училището за промяната формата на обучение. Това става чрез подаване на заявление до директора на училището от родителя /настойника/ на ученика или от самия ученик, когато той е навършил 16 години/, в което са посочени причините, поради които се иска преминаването от дневна в самостоятелната форма на обучение. Понякога естеството на посочената причина трябва да бъде подкрепено от съответния документ, който я удостоверява /например: здравословна причина следва да е подкрепена с медицински документ, издаден от компетентния за това орган/.

Директорът на училището след като се запознае със заявлението и прецени дали посочените в него причини съответстват на определените условия, решава дали ученикът следва да продължи обучението си в самостоятелната форма. Изключение прави случаят, когато се налага преминаване от дневна в самостоятелната форма на обучение на даровити ученици. Тогава решението се взема от педагогическия съвет на училището.

В случаите, когато директорът на училището прецени, че са налице условия за преминаване на ученика в самостоятелната форма на обучение или в индивидуална форма на обучение , той издава заповед, с която определя преминаването от една форма на обучение в друга.

Смяната на формата на обучение се прави в началото на учебната година .Промяна на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава от дневна в индивидуална или в самостоятелната форма на обучение.

Ученици, започнали обучението си в дневна форма на обучение и преминат в самостоятелната форма на обучение продължават обучението си при спазване изискванията на чл.20 от закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план /ЗСООМУП/, а именно-да завършат обучението си в определен етап от степента на образование по училищния учебен план, по който са започнали да се обучават в същото училище /чл.20, ал.1 ЗСООМУП/.

Обучението по всички учебни предмети завършва с полагане на изпит. Учениците могат да полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. Продължителността на обучението в един клас е една учебна година .

Учениците, които се обучават в самостоятелната форма на обучение или индивидуална форма се подготвят и явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

Учениците са задължени да подават заявление до Директора, в което да заявят периодите за явяване на изпити, като посочат конкретни желания за броя на изпитите и учебни предмети. Въз основа на подадените заявления се изготвя график за изпитите.

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определя със заповед на директора на училището.

Учениците, които не са се явили или са получили оценка Слаб 2 на изпитите по график имат право да се явят на две поправителни сесии.

Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал.2, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището.

Ученици, които имат оценка слаб 2 по учебен предмет на редовните и/или на допълнителната поправителна сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа. Ученици, които се обучават в индивидуална и самостоятелната форма на обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебни предмети, по които имат оценка слаб /2/ или не са се явили на поправителните изпити.

Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб /2/ по учебни предмети на редовните и/или на допълнителната поправителна сесии или не са се явили на поправителни изпити, не повтарят класа. Те могат да се явят на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и редовните поправителни сесии .

Изпитите се провеждат в съответствие с НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за системата на оценяване. В един ден не може да се провеждат изmити по повече от един учебен предмет.

Задължителната училищна документация, в която се вписват учениците в самостоятелната форма на обучение представлява:

- личен картон за задочна и самостоятелна форма на обучение в СОУ, гимназия, профилиране гимназия, професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж - Наредба №8 от 11.08. 2016г. за документите за системата на предучилищното и училищното образование. Личният картон е книжно тяло по образец на министерство на образованието и науката и е с номенклатурен № 3-48, в което се записва информация за учебния процес за един ученик от IX до XII ( XIII) клас и за учениците, приети в професионалните училища, гимназии и колежи след средно образование. За всеки ученик, обучаващ се в самостоятелната форма се води личен картон, в който се записват личните му данни /трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство, адрес по местоживеене и телефон/, година на утвърждаване на учебния план, по който ученикът е започнат обучението си, резултати от обучението на ученика за една учебна година и др. Всички задължителни реквизити, които се вписват в личния картон на ученика са определени от Наредба №8 от 11.08.2016г. за документите за системата на предучилищното и училищното образование.
Личният картон се води от преподавателя, определен със заповедта за водене и оформяне на документацията на ученика..

Резултат от процедурата

Самостоятелната форма на обучение дава възможност на даровити ученици в задължителната училищна възраст и на ученици със здравословни проблеми да продължат обучението си, без да го прекъсват, във форма по-благоприятна за тях.

За учениците, навършили 16-годишна възраст това е начин да се продължи образованието им, като се преодолеят причините, възпрепятстващи обучението им в дневна форма.

В повечето случаи целта на преминаването в самостоятелна форма или индивидуална форма на обучение е да се даде възможност на учениците да завършат обучението си в следващ клас, етап, да придобият средно образование.


График - изпитна сесия СФО, сесия Октомври-Ноември 23/24 г. 0.06 MB изтегли

ЗА УЧИЛИЩЕТО
ЕКИП
ЗА УЧЕНИКА
ПРОЕКТИ
ПАРТНЬОРИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
КАРТА НА САЙТАКОНТАКТИ

гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 55
(+359) 52 480 005
info-402030@edu.mon.bg
 

Харесайте нашата
Facebook страница!


Стара версия на сайта
Варненска Търговска Гимназия "Георги Стойков Раковски
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Линии за връзка при констатирани нарушения, свързани с нарушаването на Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни