Варна, бул. "Княз Борис I" 55 (+359) 52 480 005 info-402030@edu.mon.bg
Стара версия на сайта

Вътрешни правила във ВТГ "Георги Стойков Раковски"Правила за организация и провеждане на дейности по интереси в училище Заниманията по интереси в училищата включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други. Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления: "Дигитална креативност", "Природни науки", "Математика", "Технологии", "Изкуства и култура", "Граж 0.87 MB изтегли
Приложения към правилата за организация и провеждане на дейностите по интереси в училище Приложение №1: АНКЕТНА КАРТА; Приложение №2: ЗАЯВЛЕНИЕ от ръководител на дейности по интереси; Приложение № 3: ЗАЯВЛЕНИЕ и декларация за информирано съгласие за участие в занимание по интереси; Приложение № 4: УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО; Приложение № 5: ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА; Приложение № 6: ДНЕВНИК НА ГРУПА; Приложение № 7: ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА НА ТРУДА ; Приложение № 8: ПРИСЪСТВЕН ДНЕВНИК; Приложение № 9: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ГРАФИК; Приложение № 10: ЗАЯВКА за потребност от ср 0.04 MB изтегли
Правилник за вътрешния трудов ред В правилника за вътрешния трудов ред се урежда организацията на труда във ВТГ “Г.Ст.Раковски”, съобразно особеностите на дейността и се конкретизират правата и задълженията на работодателя и на работещите по трудови правоотношения установени в Кодекса на труда (КТ), Закон за народната просвета (ЗНП) и издадените за тяхното прилагане подзаконови нормативни актове. Правилникът за вътрешния трудов ред урежда: възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения; разпределянето на 1.70 MB изтегли
Правила за организация и предоставяне на достъп до обществена информация С тези вътрешни правила се урежда организацията и реда по изпълнение на "Закона за достъп до обществена информация" от ВТГ „Георги Стойков Раковски”. Вътрешните правила се прилагат за достъп до обществената информация, която се създава или съхранява от ВТГ „Георги Стойков Раковски”. Обществена информация по смисъла на "Закона на достъп до обществената информация" е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнени 3.45 MB изтегли
Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд Настоящият правилник определя основните изисквания за безопасни условия, които трябва да се осигуряват и спазват във ВТГ „Георги Стойков Раковски”. По смисъла в термина “безопасни условия на обучение, възпитание и труд” се включват хигиенно-санитарните условия , противопожарната и аварийна безопасност. Правилникът се отнася за всички участници в учебно-възпитателния процес, спортна и екскурзионна дейност (ученици, педагогически и непедагогически персонал), както и за гражданите, които по различн 9.74 MB изтегли
Правила за работа с Електронен дневник (Shkolo/Школо) Електронният дневник, използван от училището е достъпен на адрес: www.shkolo.bg; Той може да бъде използван и чрез мобилно приложение, достъпно чрез Google магазин (приложението е безплатно) 0.18 MB изтегли
Правила за отпускане на стипендия Правилата са съгласувани с членовете на педагогическия съвет на заседание от 07.09.2023 г., Протокол №13 и са приети, като са утвърдени със Заповед № РД-07-500/07.09.2023 г. на директора на училището 0.58 MB изтегли
Правилник за работата на Комисията по етика в училище С настоящия правилник се уреждат условията и реда за дейността на Комисията по етика, наричана за краткост Комисията. Тя е независим експертен и консултативен орган, който е създаден и упълномощен да следи за спазването на нормите в Етичния кодекс на работещите във ВТГ „ Г. Ст. Раковски“, както и за спазването на аналогичните етични норми в Кодекса на труда, в Правилника за дейността на ВТГ и в Правилника за вътрешния трудов ред 0.59 MB изтегли
Училищен етичен кодекс Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца във ВТГ "Г. Ст. Раковски", регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебните задължения и при конфликт на интереси, установява норми на поведение 0.72 MB изтегли
Правила за вътрешно подаване на сигнал 0.43 MB изтегли
Правила за организация и провеждане на производствена практика и работа в реална работна среда 0.91 MB изтегли
Механизъм за противодействие - наркотични вещества в училище Механизъм за действие и алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространението и употребата на наркотични вещества в училище, дейности за повишавана на професионалната подготовка на училищните психолози в тази насока и информационни дейности с цел превенции 1.07 MB изтегли

ЗА УЧИЛИЩЕТО
ЕКИП
ЗА УЧЕНИКА
ПРОЕКТИ
ПАРТНЬОРИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
КАРТА НА САЙТАКОНТАКТИ

гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 55
(+359) 52 480 005
info-402030@edu.mon.bg
 

Харесайте нашата
Facebook страница!


Стара версия на сайта
Варненска Търговска Гимназия "Георги Стойков Раковски
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Линии за връзка при констатирани нарушения, свързани с нарушаването на Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни