Варна, бул. "Княз Борис I" 55 (+359) 52 480 005 info-402030@edu.mon.bg
Стара версия на сайта

Ученически практики - 2


Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Обща информация за проекта
На 19.08.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ между Министерството на образованието и науката - конкретен бенефициент, и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“.

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца.

Основна цел

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

- Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;
- Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Териториален обхват и финансови източници


Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България. Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ).

Допустими дейности

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда
Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап

Представители на целевата група

Допустимите целеви групи по проекта са:

Ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
Учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;
- Наставници от организациите-работодатели;
- Представители на бизнеса и науката
- Заложени индикатори за изпълнение:

- Ученици, участващи в дейности по практическо обучение в реална работна среда - 11 649;
- Ученици участващи в дейности по практическо обучение, в подкрепа на професионалното образование в направления от приоритетно значение за икономиката - 2 523;
- Учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение - 172;
- Създадени учебно-тренировъчни фирми (УТФ) – 344;
- Представители от бизнеса и науката, привлечени при провеждането на практически обучения за създаване и функциониране на УТФ - 172;
- Училища, осъществяващи професионална подготовка, участвали в дейности по операцията - 300;
- Дял на завършилите ученици, преминали ученическа практика в реална работна среда по проекта, които са започнали работа до 6 месеца след завършването си, спрямо завършили ПОО ученици – 12%;

Степен на удовлетвореност на учениците, преминали ученическа практика, от придобитите знания и умения и на учителите, привлечените представители от бизнеса и науката, работодателите от придобитите знания и уменията на учениците, преминали ученическа практика.

Заложено е минимум 50% от създадените учебно-тренировъчни фирми (УТФ) да поканят представители от бизнеса и науката за обучение.

За повече инфорамция: https://mon.bg/bg/101025

Обучителни организации - партньори по проект "Ученически практики - 2"


Счетоводна къща "ДЕВОРА"

Счетоводна къща "АКАУНТ"

Заложна къща "НЕРО"

проект "Ученически практики - 2"

учебна 2021/2023 годинаЗА УЧИЛИЩЕТО
ЕКИП
ЗА УЧЕНИКА
ПРОЕКТИ
ПАРТНЬОРИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
КАРТА НА САЙТАКОНТАКТИ

гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 55
(+359) 52 480 005
info-402030@edu.mon.bg
 

Харесайте нашата
Facebook страница!


Стара версия на сайта
Варненска Търговска Гимназия "Георги Стойков Раковски
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Линии за връзка при констатирани нарушения, свързани с нарушаването на Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни