Варна, бул. "Княз Борис I" 55 (+359) 52 480 005 info-402030@edu.mon.bg
Стара версия на сайта

Правилник за дейността на ВТГ "Герги Стойков Раковски"Правилник за дейността на ВТГ "Герги Стойков Раковски" С този правилник се определят структурата, функциите и управлението на процесите във ВТГ "Г.С.Раковски" - Варна, правата и отговорностите на учителите и учениците в образователния процес, организацията на учебната работа и други въпроси, свързани с професионалното образование, квалификацията и преквалификацията. ВТГ "Г.С.Раковски" - Варна осъществява своята дейност в съответствие с конституцията, законите на Република България и съответните нормативни актове, отнасящи се до образованието. Обучението на учениците в Професионалната гимназия "Г.С.Раковски" се осъществява по единни изисквания и критерии на основата на учебни планове, програми, наредби и нормативи, утвърдени от министъра на МОН. 4.35 MB изтегли
Анекс 1 Анексът е разработен във връзка с параграф 3 от заключителните разпоредби на Наредба №13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 0.82 MB изтегли
Анекс 2 С този анекс се определя: 1. Инструктаж на педагогическите специалисти от ВТГ относно задължителното консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент в образователната институция; 2. Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица; 3. План за действие на служителите и учителите в гимназията при инциденти, които застрашават живота, физическото или психическото здраве на учениците, както и при училищен тормоз 0.63 MB изтегли
Анекс 3 С анекса се определят вътрешни правила за организиране и провеждане на участието на ученици в мероприятия, организирани от училището или от други институции, на територията на училището или извън него 0.52 MB изтегли
Анекс 4 Анексът е разработен във връзка с чл. 172, ал.2 от ЗПУО, както и чл. 35, ал.4 и ал.9, чл. 41, ал.1, подточки 14 и 17, и чл. 30. ал. 8 от Правилника за дейността на ВТГ. Той визира задълженията на дежурните ученици, задълженията на учениците, които не са дежурни, както и контролните функции на учителите, класните ръководители и служителите в училище 0.27 MB изтегли
Анекс 5 Анексът е разработен във връзка с "Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институците в системата на предучилищното и училищното образование", утвърден от Министъра на образованието и науката. В него са обобщени Етичните правила, изработени от всеки клас в гимназията 0.11 MB изтегли
Анекс 6 Анексът определя мерките и правилата на учебния процес и работата в условия на пандемия и е разработен във връзка с необходимостта да се намери формулата и баланса между предпазливостта и отговорността за здравето на учениците, родителите и учителите, от една страна, и необходимостта да учим, работим и живеем относително нормално. Анекс 6 към Правилата на ВТГ "Г. С. Раковски" е приет на ПС №13 от 14.09.2020 година и утвърден със Заповед на директора 12.52 MB изтегли

ЗА УЧИЛИЩЕТО
ЕКИП
ЗА УЧЕНИКА
ПРОЕКТИ
ПАРТНЬОРИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
КАРТА НА САЙТАКОНТАКТИ

гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 55
(+359) 52 480 005
info-402030@edu.mon.bg
 

Харесайте нашата
Facebook страница!


Стара версия на сайта
Варненска Търговска Гимназия "Георги Стойков Раковски
2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Линии за връзка при констатирани нарушения, свързани с нарушаването на Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни