Варна, бул. "Княз Борис I" 55 (+359) 52 480 005 info-402030@edu.mon.bg
Стара версия на сайта

Планове, програми, механизми и инструкции във ВТГ "Георги Стойков Раковски"Пътна безопасност на децата през учебната година и ваканциите Тези препоръки се базират на анализа на пътнотранспортните произшествия с деца и на изводите за обстоятелствата и предпоставките за тяхното настъпване. Насочват вниманието към възникването на рисковите ситуации и предпазват от попадане в тях. Възприемането им и тяхното спазване изграждат защитно поведение както у водачите на пътни превозни средства (ППС) и възрастните хора, които се грижат за сигурността на децата, така и у самите подрастващи, участници в движението. 2.81 MB изтегли
Мерки за повишаване качеството на образование в училище 1.91 MB изтегли
Училищен план за насърчаване и повишавана на грамотността в училище 0.49 MB изтегли
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи Програмата е създадена на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование . 0.34 MB изтегли
Програма за превенция на ранно напускане на училище Програмата е създадена на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование 0.19 MB изтегли
План за културна и спортна дейност на ВТГ "Г. Ст. Раковски" Мисията в областта на ФВС на гимназията се определя от мобилността на решенията, управленските умения на учителя в подготовката на утрешните управляващи страната-предимно физически здрави и дееспособни. За това допринасят формите на урочна и извънурочна работа по предмета ФВС. Целите на МО ФВС през учебната 2019/2020г. са: - подпомагане в изграждането на на по-здрави и дееспособни ученици; - определяне ориентирите и индикаторите за работа на учителя в унисон с тези на колегите му от ЕС 2.96 MB изтегли
План за превенция на различни форми на насилие и процедура при инциденти, свързани със заплахата за здравето на ученика Планът включва информация за необходимите действия, които следва да се предприемат от страна на участниците в инцидента и Ръководството на училището при: - инциденти, свързани със заплаха за живота или физическото здраве на учениците; - инциденти, свързани със заплаха за психичното здраве на учениците и при училищен тормоз 0.41 MB изтегли
Механизъм за сътрудничество и координиране на работата при случаи на деца, жертви или в риск от насилие или в кризисна интервенция На основание Споразумението за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция, както и в съответствие с българското и Европейското законодателство е наложително разработването на готови шаблони за отреагиране, обединени в работеща система по направленията – превенция, изготвяне на бърза и качествена оценка на риска, реална интервенция при криза, управление и контрол над ситуа 0.73 MB изтегли
Процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали Утвърдена със Заповед № РД-07-344/17.04.2018 г. 0.20 MB изтегли
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование 6.20 MB изтегли
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование 0.30 MB изтегли
План-програма за взаимодействие между училищната общност и родителите при изпълнение на ЗПУО 2.81 MB изтегли
Концепция за управление на училищната общност и родителите 12.76 MB изтегли

ЗА УЧИЛИЩЕТО
ЕКИП
ЗА УЧЕНИКА
ПРОЕКТИ
ПАРТНЬОРИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
КАРТА НА САЙТАКОНТАКТИ

гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 55
(+359) 52 480 005
info-402030@edu.mon.bg
 

Харесайте нашата
Facebook страница!


Стара версия на сайта
Варненска Търговска Гимназия "Георги Стойков Раковски
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Линии за връзка при констатирани нарушения, свързани с нарушаването на Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни